QQ上如何取消关注这个购物号?

打开要取消的公众号——点开右上角的小人图案——消息设置选择不接收消息——点右上角“…”——取消关注即可

手机qq购物号关注怎么取消

以vivoz3手机为例 方法如下 1、首先点击购物号发的消息,进入购物号界面。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/10dfa9ec8a1363276ad7e27f9f8fa0ec08fac747"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/10dfa9ec8a1363276ad7e27f9f8fa0ec08fac747?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/10dfa9ec8a1363276ad7e27f9f8fa0ec08fac747"/> 2、点击右上角的人形标志。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8389b504fc2d562e1dff1a1e91190ef77c66ca2"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8389b504fc2d562e1dff1a1e91190ef77c66ca2?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8389b504fc2d562e1dff1a1e91190ef77c66ca2"/> 3、接着点击右上角的“三个点”。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1001aa8d86d7c8b4710b9122f41"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1001aa8d86d7c8b4710b9122f41?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1001aa8d86d7c8b4710b9122f41"/> 4、选择“取消关注”选项。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc451da81cb39db01e1471ade160924ab18305c"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc451da81cb39db01e1471ade160924ab18305c?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc451da81cb39db01e1471ade160924ab18305c"/>5、如下图所示,点击“不再关注”。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/d058ccbf6c81800a91d6a942bf3533fa828b474e"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d058ccbf6c81800a91d6a942bf3533fa828b474e?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d058ccbf6c81800a91d6a942bf3533fa828b474e"/> 6、最后再进入购物号,可以看到里面已经没有消息。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/a044ad345982b2b79cbd19883fadcbef76099b5f"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/a044ad345982b2b79cbd19883fadcbef76099b5f?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/a044ad345982b2b79cbd19883fadcbef76099b5f"/>

手机qq购物号怎么取消关注

以vivoz3手机为例 方法如下 1、首先点击购物号发的消息,进入购物号界面。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/10dfa9ec8a1363276ad7e27f9f8fa0ec08fac747"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/10dfa9ec8a1363276ad7e27f9f8fa0ec08fac747?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/10dfa9ec8a1363276ad7e27f9f8fa0ec08fac747"/> 2、点击右上角的人形标志。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8389b504fc2d562e1dff1a1e91190ef77c66ca2"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8389b504fc2d562e1dff1a1e91190ef77c66ca2?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b8389b504fc2d562e1dff1a1e91190ef77c66ca2"/> 3、接着点击右上角的“三个点”。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1001aa8d86d7c8b4710b9122f41"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1001aa8d86d7c8b4710b9122f41?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/3ac79f3df8dcd1001aa8d86d7c8b4710b9122f41"/> 4、选择“取消关注”选项。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc451da81cb39db01e1471ade160924ab18305c"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc451da81cb39db01e1471ade160924ab18305c?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc451da81cb39db01e1471ade160924ab18305c"/>5、如下图所示,点击“不再关注”。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/d058ccbf6c81800a91d6a942bf3533fa828b474e"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d058ccbf6c81800a91d6a942bf3533fa828b474e?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d058ccbf6c81800a91d6a942bf3533fa828b474e"/> 6、最后再进入购物号,可以看到里面已经没有消息。 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/a044ad345982b2b79cbd19883fadcbef76099b5f"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/a044ad345982b2b79cbd19883fadcbef76099b5f?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/a044ad345982b2b79cbd19883fadcbef76099b5f"/>

查看更多关于QQ上如何取消关注这个购物号?的讨论

网站地图